Kortrijk 17/10/2018 – Team Burgemeester, sp.a Kortrijk en N-VA hebben een akkoord gesloten om de stad te besturen voor de periode 2019-2024.

We hebben gekozen voor de Stadscoalitie omdat onze coalitie staat voor:

– continuïteit: we willen de stad verder besturen met de zeg-en-doe-aanpak van de voorbije 6 jaar;
– nog meer ambitie: we willen de lat nog hoger leggen dan in het Plan Nieuw Kortrijk (PNK). We doen dat door in te zetten op het talent van alle 76.570 Kortrijkzanen.

De keuze voor de Stadscoalitie is een positieve keuze voor de stad, het is geen keuze tegen mensen of partijen. We reiken uitdrukkelijk de hand naar alle politieke partijen van Kortrijk om constructief en positief samen te werken. Laten we de soms moeilijke pagina van de voorbije 6 jaar omslaan. Door te luisteren naar elkaar, te spreken met elkaar en actie te ondernemen. We werken voor de toekomst van de stad en blijven niet in het verleden hangen.

Krachtlijnen

Hierna volgen de krachtlijnen van het nieuwe bestuur. De volgende maanden zullen we werken aan een gedetailleerd en becijferd plan met alle concrete acties, samen met de vele getalenteerde stadsmedewerkers, de Kortrijkse organisaties, met experten en uiteraard met inspraak van alle Kortrijkzanen. Het wordt een ambitieus, concreet, haalbaar en betaalbaar plan. Maar het wordt geen PNK 2.0. We mikken hoger en verder: we doen er alles aan om op termijn de beste stad van Vlaanderen worden.

Je hoort het op vele plaatsen: ‘Kortrijk is de voorbije jaren sterk veranderd en verbeterd.’ Er waait een nieu- we wind en dat willen we zo houden. Precies daarom zijn de Kortrijkzanen nog nooit zo trots geweest op hun stad.

Kortrijk is trendsetter.

De afgelopen 6 jaar is er sterk ingezet op inspraak. Kortrijk Spreekt is een begrip geworden, binnen en buiten de stad. We willen de lat hoger leggen en mee-spreken omzetten naar mee-doen.

Het Kortrijkse ondernemerschap en onderwijs groeit en bloeit. Er kwamen heel veel creatieve handelsza- ken bij, nieuwe opleidingen, nieuwe en nieuwsoortige horeca, onze KMO’s en grote bedrijven breiden uit en werven mensen aan, Hangar K combineert gevestigd ondernemerschap met nieuw talent.

Kortrijk is een voorbeeldstad op het vlak van armoedebestrijding met een wetenschappelijk onderbouwde en gemeten aanpak en tal van acties en vernieuwende projecten die het verschil maken voor mensen in armoede. We worden gevraagd in binnen- en buitenland. We versterken ons armoedebeleid.

Kortrijk kan beter.

Laten we eerlijk zijn. Er zijn ook punten waar Kortrijk beter, veel beter kan.

Verkeersveiligheid. Ondanks een daling met 25% van het aantal verkeersslachtoffers doen we het niet goed in vergelijking met de andere centrumsteden.

Bossen en parken. Met het nieuwe Nelson Mandelapark zorgden we voor nieuw binnenstedelijk groen. De groene longen -de Marionetten en het Preshoekbos- werden uitgebreid. Maar dat is te weinig.

Diversiteit. We zijn een stad met 133 nationaliteiten. Maar we leven te veel naast elkaar in plaats van met elkaar. Op die en vele andere terreinen willen we nog meer ambitie, meer lef, meer verbeelding en vooral meer actie.

Hoe gaan we dat doen?

1. DE STAD MET HET MEESTE TALENT EN DE GROOTSTE TROTS

De Kortrijkzanen hebben volop goesting in hun stad. De buurtcomités floreren, mensen verenigen zich in nieu- we organisaties, de SAVE-netwerken schieten als paddenstoelen uit de grond, er komt overal nieuwe horeca bij. Die inspraak, die participatie zetten we om naar nog meer mee-doen. In de straten met bebloemingsacties, in de 40 Kortrijkse wijken met wijkbudgetten en een wijkparlement, in de stad met een digitaal Kortrijk Spreekt. Iedereen telt mee, zeker onze meer dan 16.000 65-plussers die de stem zijn van de ervaring. We gaan ac- tief op zoek naar hun meningen en suggesties aan de hand van nieuwe inspraak- en doemomenten.

2. DE MEEST WANDEL- EN FIETSVRIENDELIJKE CENTRUMSTAD VAN VLAANDEREN

Kortrijk 8-80: een stad op maat van een Kortrijkzaantje van 8 en zijn/haar opa en oma van 80. Dat wordt de nieuwe filosofie. Daarom kiezen we voor Kortrijk Stapt: voetpaden en straten toegankelijk en veiliger maken zodat de kinderwagen én de rollator overal welkom zijn. We maken de kernen van de stad en de deelgemeenten fietsvriendelijker en fietsveiliger door de invoering van fietszones, het fietsrouteplan met
tal van nieuwe fietsroutes en een nieuw circulatieplan. Met de nieuwe vervoersregio tillen we het open- baar vervoer naar een hoger niveau zodat de stad en de deelgemeenten veel beter en slimmer met elkaar verbonden worden. In samenspraak met de hogere overheden maken we werk van duurzame oplossingen voor vlot doorgaand verkeer.

3. DE STAD MET DE STRAFSTE PLANNEN VOOR MEER BIODIVERSITEIT EN MINDER VERVUILING

We realiseren in samenwerking met de natuurbeweging een Biodiversiteits- en Bomenplan (B&B-plan) met als belangrijkste onderdelen de natuurlijke heraanleg van al onze beken en beekvalleien, een bomen- beleidsplan, meer dan 100 hectare extra bos en natuur, het stimuleren van biodiversiteit in tuinen en op bedrijventerreinen en het versterken van de open ruimte. De stad stelde in het verleden al succesvolle programmaregisseurs aan voor onder andere Kortrijk Spreekt en armoedebestrijding. Daarom stellen we nu een programmaregisseur biodiversiteit en klimaat aan.

De stad geeft het goede voorbeeld. We streven naar een plasticarm Kortrijk. We richten een lokaal ener- giebedrijf op waarin Kortrijkzanen mee kunnen investeren in zonnepanelen en windmolens. Er komt een dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen. Het energieplan wordt versneld uitgevoerd. Tegen 2025 moet Kortrijk de eerste energieneutrale stad van Vlaanderen zijn. Dat betekent dat de stad de energie die ze verbruikt zelf duurzaam opwekt.

4. DE CENTRUMSTAD VAN VLAANDERENS BEDRIJVIGSTE REGIO

Zuid-West-Vlaanderen heeft de grootste concentratie aan maakbedrijven van het land. Dat is een troef en een sterkte die we volop uitspelen. Met straks 13.000 universiteits- en hogeschoolstudenten op 2 volwaardige campussen in het centrum en het Hoge gaan we veel meer netwerken aan.
De commerciële leegstand in de binnenstad en sommige deelgemeenten is een doorn in het oog. We vernieuwen het winkelwandelgebied en de kernen van die deelgemeenten. We vormen een slagkrachtige, nieuwe organisatie Beleef Kortrijk die de vele vzw’s en verenigingen hergroepeert en een stevig budget krijgt.

5. EEN STAD MET DE STERKSTE VERBONDENHEID IN DIVERSITEIT, DE MINSTE ARMOEDE EN ZONDER EENZAAMHEID

Kortrijk is een superdiverse stad met 76.570 unieke mensen: jong en oud, man en vrouw, rijk en arm, hetero, holebi, transgender, met en zonder een beperking, hoogopgeleid en laaggeschoold en alles daar tussenin. Kortrijkzanen hebben roots in 133 landen, we hebben verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen, uiteenlopende culturele tradities, smaken en voorkeuren. Maar 1 ding hebben we gemeen: we zijn allemaal Kortrijkzanen, van de Stasegemsestraat tot in de Wolvendreef. En daarop willen we actief inzetten door mensen samen te brengen. Het Nederlands is de taal die ons verbindt. Positieve integratie is de hef- boom om mensen kansen te geven. Betrokkenheid is de motor die onze stad versterkt.

De stad stelde in het verleden al succesvolle programmaregisseurs aan voor onder andere Kortrijk Spreekt en armoedebestrijding. Daarom stellen we nu een programmaregisseur diversiteit aan. De bevoegdheid diversiteit wordt expliciet toegewezen aan een lid van het nieuwe College.

Kortrijk lanceert een Zorgplan met een armoedeplan per gezin (als eerste stad in Vlaanderen), een wijkge- zondheidscentrum in samenspraak met huisartsen en experten, ondersteuning van alleenwonenden en eenoudergezinnen, extra kinderopvang, brugfiguren voor de 75-plussers en de uitbouw en innovatie van ons stedelijk zorgaanbod.

Via sterke wijkgerichte werking en zorg tussen buren houden we mensen uit de eenzaamheid.

6. EEN STAD MET TOPSPORT EN TOPCULTUUR VOOR IEDEREEN

Kortrijk is dit jaar Europese sportstad. We bouwen verder op dit elan. We willen meer gewone Kortrijkzanen aan het sporten krijgen, meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, -velden en -terreinen, meer en andere sporten ruimte geven en ook meer topsportploegen die nationaal meedraaien.

Kortrijk is een stad met een rijke geschiedenis en een culturele toekomst. Op die traditie bouwen we voort in goede verstandhouding met alle kunstorganisaties die Kortrijk rijk is. Er ligt veel klaar op het schap: we voeren dat uit op een haalbare en betaalbare wijze. Zo bieden het nieuwe museum in voorbereiding, het masterplan van de Schouwburg en het dossier nieuwe bibliotheek kansen. Met 1 doel: de culturele hoofdstad van Europa worden in 2030.

7. EEN STAD DIE DE NETSTE EN (VERKEERS)VEILIGSTE VAN VLAANDEREN IS

Kortrijk kreeg van Test-Aankoop goede punten voor de netheid. Maar de eerlijkheid gebiedt om ons om vast te stellen dat bepaalde straten en hoeken er te vaak te vuil bijliggen. Dat moet anders. We investeren in voldoende mensen en de modernste machines. We doen dat samen met de Kortrijkzanen met initiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

De veiligheid is er de laatste 6 jaar serieus op verbeterd. Nochtans is elk incident er een te veel. We investeren in nieuwe en slimme preventie zoals een politieteam gespecialiseerd in de leefwereld van de jeugd, en wel- zijnsteams actief in straten en wijken. Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn. We kiezen voor een kordate en consequente aanpak van de criminaliteit. Onze politie en veiligheidsdiensten maken we slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën. Met de opstart van het gloednieuwe commis- sariaat start voor de politie en haar klanten een nieuw tijdperk van klantvriendelijkheid en digitalisering.

Geen veiligheid zonder verkeersveiligheid: veilige schoolomgevingen, schoolstraten en buurten, nultolerantie voor snelheidsduivels, heraanleg van zwarte (kruis)punten en aanpak van sluip- en zwaar verkeer.

8. EEN STAD WAAR ELKE VLAMING WIL KOMEN WONEN, WERKEN EN SPELEN

De Kortrijk bevolking groeit gestaag, tegen de verwachte trend in. Jonge gezinnen zoeken en krijgen hun plek. Binnenstedelijk verdichten is de kernopdracht, in combinatie met betaalbare (sociale) wooneenheden, veel renovatiesteun en -begeleiding en de invoering van een Kortrijk-norm voor kinderopvang, d.i. betaalbare opvang voor 66% van onze kinderen. Leegstand en verloedering worden veel sneller en harder aangepakt. Er valt zoveel te beleven en dat vinden we uitstekend. Kwaliteit maken we belangrijker dan kwantiteit. Rust- en stilteplekken krijgen hun plaats. We voorzien een kindvriendelijke, groene inrichting van ons publiek domein met nog meer speelvoorzieningen en aandacht voor biodiversiteit. We springen zuinig om met de schaarse open ruimte zoals beschreven in het Ruimtepact 2025.

9. EEN STAD DIE RADICAAL BLIJFT VERNIEUWEN

Kortrijk kreeg een nieuw gezicht dankzij de stadsvernieuwing en het water. We zetten door met tal van nieuwe, kleine en grote projecten zoals de doortrekking van de verlaagde Leieboorden met passantenhaven. We besteden veel aandacht aan de deelgemeenten en voeren de verschillende masterplannen uit die voorbereid en voorgesteld werden.

Een stad is tegelijkertijd een laboratorium voor nieuwe technologie, nieuwe projecten, nieuwe mensen, nieuwe organisaties. Laat ons experimenteren, durven en als iets niet lukt dan stoppen we ermee en doen we iets anders. Dat is ondernemerschap in de politiek.

10. DE BEST BESTUURDE STAD VAN HET LAND

Kortrijk maakt een dubbele beweging om zowel de organisatie als de dienstverlening performanter te maken.

– de sprong naar 1 organisatie: ongeveer 1800 medewerkers en alle onderdelen worden geïntegreerd: stad, OCMW, de 2 autonome gemeentebedrijven en de vzw’s. Er komt 1 centrale voordeur en 1 nummer.

– de dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.

Die nieuwe, eengemaakte organisatie krijgt eenheid van leiding, is op en top klantgericht met slimme en snelle dienstverlening en is trendsetter door sterke partnerships aan te gaan. Ze is transparant en werkt met medewerkers die trots zijn om er te werken en die zich vereenzelvigen met bovengenoemde waarden.

We verhogen de belastingen niet en behouden een gezond financieel evenwicht.

Kortrijk neemt zijn centrale rol op in de regio en in (West-)Vlaanderen en daarbuiten. We werken aan een Zuid-West-Vlaamse federatie van 13 steden en gemeenten, we vereenvoudigen de vele structuren in onze regio en we bouwen met de 12 andere centrumsteden aan een Vlaams netwerk.

Tot slot. Het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen zal 9 leden tellen: 4 voor Team Burgemeester, 3 voor sp.a Kortrijk en 2 voor N-VA. De bevoegdheden worden verdeeld nadat er een ontwerpakkoord is over het volledig plan.

Vincent Van Quickenborne,

voor Team Burgemeester

Philippe De Coene,

voor sp.a Kortrijk

Axel Ronse,

voor N-VA